کاهش مصرف سوخت

برای کاهش مصرف سوخت راه ها و یا توصیه های زیادی موجود است مانند رانندگی آرام تر، تنظیم فشار باد تایر ها، تعویض به موقع دنده و وارد کردن فشار کمتر به موتور، پرهیز از ترمز گیری بد موقع ، پرهیز از درجا کار کردن خودرو و یا خیلی ها ممکن است به شما پیشنهاد دهند تا خودروی خود را ریمپ کنید اما سوال اصلی این است چه چیزی باعث افزایش مصرف سوخت می شود؟ شمع ﻫﺎ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺟﺮﻗﻪ زدن و اﯾﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر در ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوده و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪاره ﺳﯿﻠﻨﺪر، ﺳﺮ ﺷﻤﻊ و ﺳﺮ ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎم ﺳﻮزى ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻮﺧﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷـﻬﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد. پس یکی از بهترین راه ها انجام فرایند کرین زدایی اس زیرا ﭘﺲ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺮﺑﻦ زداﯾﻰ راﻧﺪﻣﺎن سیستم ﺣﺪودا 90 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﺧﺎم ﺳﻮزى ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻰ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدرو ﻣﻰ ﮔﺮدد.