مراحل کربن زدایی

مراحل کربن زدایی عبارتند از :


1- مایع ناوی دستگاه auto.o.c را با شلنگ از طریق ورودی هوا وارد ماشین می کنیم.

2- پس از گذشت 50 دقیقه ماشین شما کربن زدایی شده است و دستگاه auto.o.c را از ماشین جدا میکنیم

3- به عنوان تست پدال گاز را فشار میدهیم تا دوده و کربن ها از اگزوز ماشین تخلیه شود.

4- برای تخلیه کامل دوده ها و پسماند از مجاری نیاز است تا حداقل 15 کیلومتر پس از فرآیند کربن زدایی رانندگی کنید.

بعد از انجام این 4 مرحله خودروی شما کاملا اورهال(overhaul) می شود و تمامی کربن ها و دوده های جمع شده در خودروی شما پاکسازی می شود.